Advertisment

Sponsor

Network

ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน...xxx.ccc

ข่าวคราวความเคลื่อนไหว ต่างๆที่โรงเรียนส่งขึ้นมาได้อย่างอิสระเสรี โดยที่โรงเรียนโพสกิจจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ขึ้นตรงนี้ได้เลย

Advertise


...ข้อความจากผู้ดูแลระบบ...
รายละเอียดโฮสเดิม สำรองไว้ที่นี่ .======= .ขั้นตอนการขอพื้นที่เว็บไซต์ | การสร้างระบบสถิติและการดูแลรักษาเว็บไซต์
ค้นหาโดย ชื่อโรงเรียน คำค้นหา สืบค้น ยกเลิก

มีจำนวนเว็บไซต์ ทั้งสิ้น [63] จากทั้งหมด [173] โรงเรียน

ที่ ชื่อสถานศึกษา URL ผู้อำนวยการ
1 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) นางจารุณี กลางสาแม
2 บ้านชาด นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ
3 บ้านบ่อแก นายคำผ้น หินวิเศษ
4 บ้านหนองทุ่งมน เรียนร่วม ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
5 บ้านดอนช้างศรีสุขวิทยาคาร http://donchang.kkzone1.go.th นายเพ็ชรรัตน์ อ่างยาน
6 บ้านดอนหญ้านาง # นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด
7 บ้านป่าสังข์หนองฮี นายสุพจน์ กองทุน
8 บ้านป่าเหลื่อม นายวิชาญ จันทรรังสี
9 บ้านหัวบึงหัวสระ นายคฑาวุธ บุญจวง รก
10 บ้านดอนหันวิทยาสาร นายสายัณห์ คมขำ
11 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา นายรวยศักดา สาเสน
12 บ้านสว่างมรรคา นายปรีดา แสนเหลา
13 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ http://nongya.kkzone1.go.th นายแสงสินธ์ สำเริง
14 บ้านหลุบหญ้าคา เรียนร่วม ร.ร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
15 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ นายสนั่น ขันมัง
16 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง นายพันคำ มีโพนทอง
17 บ้านโนนเขวา นายนิพนธ์ หมื่นไธสง
18 ชุมชนบ้านท่าพระ http://bantha.kkzone1.go.th/ นายสมศักดิ์ โสรถาวร
19 บ้านท่าพระเนาว์ http://trapanao.kkzone1.go.th/ นายไพฑูรย์ วงษ์ภักดี
20 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน นายผัน สีสุกอง
21 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ http://nwbw.kkzone1.go.th นายเลอชัย โชคสวัสดิ์
22 บ้านหนองโข่ยประชารัฐบำรุง นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์
23 บ้านห้วยเตยพัฒนา นายทองสุข จันบัวลา
24 หนองบัวดีหมี นายศุภชัย ดวงอัน
25 บ้านค้อท่อนน้อย http://khoton.kkzone1.go.th/ นายวีระพล ชัยเจริญ
26 บ้านซำจานเนินทอง นายลือชัย ใจเดียว
27 บ้านตอกแป้น นายไชยยศ โคสุวรรณ
28 บ้านหนองกุงน้อย นายสนอง มหาวัน
29 บ้านหนองปอ นายวิทวัส กาญจนรุจิกุล
30 บ้านหินลาดวังตอ http://203.172.139.92/hinlad/ นายสวัสดิ์ สมวัชรจิตร
31 บ้านโคกสีโคกเปี้ย http://koksi.kkzone1.go.th/ นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
32 บ้านโนนลาน นายสมอาง ชิดเชื้อ
33 บ้านโนนเรือง http://nonruang.kkzone1.go.th/ นายสุทธิชัย โสจันทร์
34 บ้านกุดนางทุย http://goodnang.kkzone1.go.th/ นายทองสา คำเงิน
35 บ้านทุ่มทุ่มประชานุเคราะห์ http://banthum.kkzone1.go.th/ นายสุเวศย์ บวรพานิชย์
36 บ้านม่วง นายอภินันท์ นาเลาห์
37 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ นายพิชัย ภูทอง
38 บ้านเหล่าเกวียนหัก นายดุสิต ศรีกุลวงษ์
39 บ้านแดงน้อย http://www.thaischool1.in.th/40102142/ นายกิตติศักดิ์ เสนามนตรี
40 ชุมชนบ้านฝาง นายอุดม จันทร์โสดา
41 ดอนหันประชารัฐศึกษา นายดาวเรือง โชติบ้านขาม
42 บ้านแก่นเท่า
43 สระแก้วราษฎร์บำรุง นายสมพงษ์ แก้วอาจ
44 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา นายลือชัย ใจเดียว
45 บ้านทองหลาง http://tonglang.kkzone1.go.th/ นายทนงเดช วันชัย
46 บ้านหนองคู นางอัจฉรา จำรัสแนว
47 บ้านหนองทุ่ม นายสุรเดช สีพรหมมา
48 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล http://schkk1.kkzone1.go.th นายดำทมิฬ แสนสุข
49 บ้านเหล่านางาม http://www.laonangam.org นายสุนทร ฉมารัตน์
50 บ้านเหล่านาดี นายนุกูลกิจ คำสุด
51 บ้านโคกสูงวิทยาคม นายสุพล พลมุข
52 บ้านกอก นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
53 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง นายระเชียร ศิลปาษา
54 บ้านหนองขามประชาบำรุง http://www.nongkham.ac.th/ นายประสาท พิมพ์สุข
55 บ้านหนองโจด
56 บ้านเป็ดท่าบึงประชาสงเคราะห์ http://banped.kkzone1.go.th/ นายอัมพร ศรีบุญเรือง
57 บ้านโคกฟันโปง นายสุพล เมืองสนธ์
58 หนองชาดพิทยาคมสาขาบ้านเหล่า เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านหนองชาดพิทยาคม
59 บ้านค้อ http://bankho.kkzone1.go.th นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
60 บ้านแดงราษฏร์สามัคคี http://dangrath.kkzone1.go.th นายไสล คำพิฑูรย์
61 หนองชาดพิทยาคม http://nongchad.kkzone1.go.th นายสำรวย ทิมาชัย
62 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ http://nongwangkr.kkzone1.go.th ว่าที่ ร.ต.มานพ อานจันทึก
63 เขื้อนกระพี้ศึกษา http://kkp.kkzone1.go.th นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์
64 ไตรมิตรวิทยาคาร http://tm.kkzone1.go.th นางเกษิณี บำรุงบ้านทุ่ม
65 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา http://www.banton.ac.th/ นายมีชัย เสาหล่อน
66 บ้านดงกลาง นายกันยา ตีมูลลา
67 บ้านดงเก่า http://dongkao.kkzone1.go.th/ นายเจตพงศ์ กิตติพร
68 บ้านโจดใหญ่ นายอดิศัย เพียงเกษ
69 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ
70 บ้านบึงฉิม นายมนันต์ สิริภานุวัฒน์
71 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์
72 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น
73 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
74 พงษ์ภิญโญ1 นายกิ่งพงษ์ นครพรม
75 บ้านกระเดื่อง http://kd.kkzone1.go.th นางชุติมา กะริอุณะ
76 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว http://khch.kkzone1.go.th นายกรกต
77 บ้านวังโพน http://wungpon.kkzone1.go.th
78 บ้านหนองคลอง http://bnk.kkzone1.go.th/ นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
79 หินกองวิทยา http://hinkong.kkzone1.go.th นายเดชาชัย สาระกุมาร
80 แก่นเท่าพัฒนศึกษา http://ktp.kkzone1.go.th นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
81 บ้านป่าหวาย นายวาฑต ผางจันดา
82 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด http://ncs.kkzone1.go.th/ นายพิฑูรย์ พาเบ้า
83 บ้านโสกแต้ http://soketae.kkzone1.go.th/ นายปิยลักษณ์ พั้นธ์น้อย
84 สว่างศิริพัฒนา นายสมนึก อ่างบุญตา
85 บ้านโจดศรีวิชัย นางปาริชาติ วรรณทิพย์
86 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท นายบุญไกร แสงสุวรรณ
87 ชุมชนบ้านพระยืน นายนิสิต สายโยค
88 บ้านนาล้อม นายฤาชัย สุทธิวงศ์
89 บ้านป่าส่าน นายกิตติกร
90 บ้านป่าหม้อหนองคู นายวิรัช จันทร์เพ็ง
91 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ นายสมยศ ศรีกงพาน
92 บ้านแก่นประดู่ นายมนัส ชาติประมง
93 บ้านโนนบ่อ http://bannonbo.kkzone1.go.th/ นายทวิป ชุมทอง
94 บ้านผือสวัสดิ์ราษฎร์วิทยา นายภานุพงษ์ นวลบุญมา
95 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา นายภิญโญ รัศมาวี
96 บ้านหนองแสงโคกน้อย นายอร่าม ลอยคลัง
97 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย http://school.obec.go.th/nonghaipochai ว่าที่ ร.ต. ประวิทย์ ทิพฤาตรี
98 บ้านเลิงเปือย นายชุมพล เสนาวงศ์
99 อานันทวิทยา นายพุทธชัย อุดม
100 บ้านดงพอง นางประวีนันท์ ขามธาตุ
101 บ้านดอนยาง http://donyang.kkzone1.go.th/ นายสวัสดิ์ สีบุพิมพ์
102 บ้านศิลา http://bansila.kkzone1.go.th/ นายพิทยา กอมาตร
103 บ้านหนองกุงวิทยาคาร http://nongkw.kkzone1.go.th/ นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
104 บ้านหนองหิน http://www.nonghin-kk.com/ นายกิติพงศ์ ทองปลิว
105 บ้านห้วยชัน
106 บ้านเต่านอ นายสมชาย เผ่าเพ็ญสม
107 บ้านโกทา นายรณชิต จุฑะกนก
108 บ้านโนนม่วง http://www.nmschool.ac.th นายกฤษดา มังคะตา
109 หนองไผ่มอดินแดง นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์
110 สนามบิน นายบัวเรียน อโรคยานันท์
111 บ้านงิ้ว นายปรีชา เก้งโทน
112 บ้านม่วงโป้ http://muangpo.kkzone1.go.th/ นายอุทัย คงอุ่น
113 บ้านลาดนาเพียง นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
114 บ้านสาวะถีสาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์ http://sat.kkzone1.go.th/ นายวรศิลป์ นิลเขต
115 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก http://ngm.kkzone1.go.th ดร.พิสิฐ เทพไกรวัล
116 บ้านหนองปิง นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
117 บ้านหินขาว http://sch1069.kkzone1.go.th นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ
118 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น นายวิฑูรย์ พิมพ์พุฒ
119 บ้านโคกล่าม http://koklam.kkzone1.go.th/ นายปฐมินทร์ ดาวษาวะ
120 บ้านโนนกู่ http://nonkoo.kkzone1.go.th ว่าที่ ร.ต. เอกราช อุปศรี
121 บ้านโนนรังวิทยาคาร นายวิสุทธิ์ กองจันทร์ดี
122 บ้านนาเพียง นายตระกูล วงศ์พลตรี
123 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง นายณัฐวุฒิ เจิมศรี
124 บ้านอัมพวัน เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
125 บ้านโคกนางามปลาเซียม นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง
126 บ้านโนนแต้ นายสมาน จันทะมล
127 บ้านไก่นา http://bankaina.kkzone1.go.th/ นายวิจิตร หารพรม
128 ไทยรัฐวิทยา84 บ้านสำราญเพี้ยฟาน http://thr84.kkzone1.go.th/ นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
129 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย นายสุทีป พิศฐาน
130 บ้านหนองบัวน้อย นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ์
131 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
132 บ้านโคกท่า http://koktaa.kkzone1.go.th/ นายสำราญ ประโพธิ์ศรี
133 หนองตูมหนองงูเหลือม นายสมศักดิ์ โสรถาวร
134 ชุมชนบ้านหนองบัว นางวิมะเลือง ถิ่นปรุ
135 บ้านนาฝายนาโพธิ์ นายสุนทร เจริญสุข
136 บ้านบะยาว นายวินัย ประวันนา
137 บ้านโสกม่วงดอนดู่ นายปรีชา นารีวิจิตร
138 บ้านหนองหญ้าข้าวนก นายณัฐวุฒิ เจิมศรี
139 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น นายสุพจน์ กองทุน
140 หนองโพธิ์ประชานุกูล นายรัฐภูมิ อินทรมณี
141 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ http://www.kudkwang.com นายพิทักษ์ เอ็นดู
142 บ้านดอนบม http://www.donbomsc.com/ นายปัญญา รอดแพง
143 บ้านสะอาด http://www.bsa.ac.th/ นายสันติ มุ่งหมาย
144 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา นายสุรชัย ฤทธิ์รักษา
145 บ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง นายอัศวิน ทองบ้านทุ่ม
146 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง นางนวพร บุญล้น
147 บ้านหนองหลุบ http://sch1091.kkzone1.go.th/ นายโชติช่วง ออทอจักร์
148 บ้านแดงใหญ่ราษฏร์คุรุวิทยาคาร นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์
149 บ้านคำหญ้าแดง นายบุญสิทธิ์ สินอยู่
150 บ้านโคกกว้าง นายสนิท พลค้อ
151 บ้านโนนค้อ นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
152 โคกงามวิทยาคาร นายปิยะลักษณ์ พันธ์น้อย
153 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต นายวันชัย สุตรีศาสตร์
154 บ้านยางหย่อง เรียนร่วม ร.ร.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ นายผดุงศิลป์ กองจันทร์ดี รก
155 บ้านหนองหัววัว นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ
156 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
157 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง นายเรืองชัย สินธพ
158 บ้านเลิง http://ratapoom.kkzone1.go.th/ นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ
159 บ้านโคกสีวิทยาเสริม นายยงยุทธ พิมหานาม
160 บ้านโคกแปะ นางประวีนันท์ ขามาตุ
161 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง นายประจักร์ ราทะวงศ์
162 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง http://www.pongpinyo2.ac.th/ นายคนองเดช เชษฐบุตร
163 พงษ์ภิญโญ2 http://www.pongpinyo2.ac.th/ นายสมภาร ชาลีดี
164 ห้วยหว้าวิทยาคม นายเจตต์ มงคลสวัสดิ์
165 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ นายเติม คำภักดี
166 โนนฆ้องวิทยาคาร http://nonkhong.kkzone1.go.th นายอุทัย คงอุ่น
167 บ้านคำบอน นายอุล ไชยศรี
168 บ้านบึงแก http://buengkae.kkzone1.go.th/ นายสุริยา ธะนะคำมา
169 บ้านหนองค้ากลางฮุง นายสุพัฒน์ นรินยา
170 บ้านหนองเบ็ญ http://nongben.kkzone1.go.th/ นายเกษม ด่านคอนสกุล
171 บ้านโนนท่อนวิทยา http://school.kkzone1.go.th/nonton/ นายวีระกูล มูลพงษ์
172 สพป.ขอนแก่น เขต 1 http://www.kkzone1.go.th นายสายัณห์ ผาน้อย
173 อนุบาลขอนแก่น http://www.anuban-kk.ac.th/ นายอภิชาติ นาเลาว์

...ข้อความจากผู้ดูแลระบบ...

รายละเอียดโฮสเดิม สำรองไว้ที่นี่ http://db.kkzone1.go.th/schoollink/ .

Read more